Tài liệu

 

Phần này cung cấp các tài liệu liên quan đến Dịch vụ thông báo tin tức hàng không bao gồm:

  • Tài liệu ICAO;
  • Tài liệu Việt Nam;
  • Tài liệu Hệ thống AIS;
  • Các văn bản quản lý;
  • Tài liệu tham khảo khác.