Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

 

Phần này cung cấp các tài liệu liên quan đến Dịch vụ thông báo tin tức hàng không bao gồm:

  • Tài liệu ICAO;
  • Tài liệu Việt Nam;
  • Tài liệu tham khảo khác;
  • Tài liệu phòng, chống tham nhũng.

Tài liệu tham khảo khác

Chủ nhật, 02 Tháng 6 2013 09:40

Một số tài liệu tham khảo khác liên quan đến lĩnh vực Thông báo tin tức hàng không.

Đọc thêm: Tài liệu tham khảo khác

 

Tài liệu Việt Nam

Chủ nhật, 02 Tháng 6 2013 09:38

Các tài liệu của Việt Nam liên quan đến lĩnh vực Thông báo tin tức hàng không hiện còn hiệu lực.

Đọc thêm: Tài liệu Việt Nam

 

Tài liệu ICAO

Chủ nhật, 02 Tháng 6 2013 09:36

Hệ thống tài liệu ICAO quy định về Dịch vụ thông báo tin tức hàng không (AIS) được Trung tâm Thông báo tin tức hàng không mua cập nhật hàng năm.

Đọc thêm: Tài liệu ICAO